ACC (سیستم تراز نامه و سود و زیان)
تحلیل سود و زیان (E7، E6)
سیستم بودجه (KP،IP)