ساخت گزارش جدید
تبدیل اطلاعات و ایجاد داده
آموزش مجدد سیستم
سفارشی سازی و ایجاد کد اختصاصی جدید
قرارداد پشتیبانی